hrv-HR

GDPR informacije

Obavijest o zaštiti osobnih podataka tvrtke Coface Adriatic d.o.o. i Coface Hrvatska d.o.o.

Datum posljednjega ažuriranja: 06. travnja 2023.
 
Ova Obavijest o zaštiti osobnih podataka objašnjava kako tvrtke COFACE ADRIATIC d.o.o. i COFACE HRVATSKA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Coface tvrtke) prikupljaju, obrađuju, koriste, prenose i objavljuju osobne podatke (kako na internetu tako i izvan njega), vezane uz usluge koje pružaju svojim klijentima (»usluge«). Coface tvrtke u ovoj Obavijesti koriste »vi« za pojedince čije osobne podatke obrađuju. Ti pojedinci ili pojedinci, na koje se osobni podaci odnose, mogu uključivati osobe koje rade za klijente Coface tvrtki, njihove pridružene tvrtke ili treće osobe te pružatelji usluga.
 
Grupa Coface čija je matična tvrtka Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, sa sjedištem na 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, Francuska (u daljnjem tekstu: Grupa Coface) zalaže se za zaštitu osobnih podataka kako je predviđeno europskim zakonima i propisima o osobnim podacima, a posebno Uredbom EU-a 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EZ (‘GDPR’). Kao dio Grupe Coface, Coface tvrtke brinu se o primjeni zaštitnih pravila koja se odnose na osobne podatke za vašu korist.
 
U obavljanju svojih aktivnosti i djelatnosti Coface tvrtke mogu prikupljati i obrađivati osobne podatke iz drugih izvora za regulatorne potrebe, za izvršavanje ugovornih i predugovornih obveza te za legitimne poslovne interese Grupe Coface. Navedena obrada može uključivati obradu osobnih podataka za obradu podataka dužnika klijenata za potrebe naplate potraživanja ili obradu podataka poslovnih partnera klijenata u gore navedene svrhe.
 
Osobni podaci
"Osobni podaci" su svi podaci koji se odnose izravno na određenu osobu ili na osobu koju je moguće identificirati. Oni uključuju i različite informacije, koje zajedno prikupljeni omogućuju identifikaciju određene osobe, kao i osobne podatke koji su neidentificirani, šifrirani ili pseudonimizirani ali se mogu upotrijebiti za ponovno utvrđivanje identiteta osobe.
 
Osobni podaci uključuju osobito:
 • ime i prezime;
 • datum rođenja;
 • kućnu adresu;
 • adresu elektroničke pošte (na primjer ime.prezime@društvo.com);
 • broj telefona ili telefaksa;
 • podatke o računu i povezane podatke za kontaktiranje;
 • identifikacijski broj (na primjer broj osobne iskaznice, putovnice, matični broj);
 • podatke o lokaciji;
 • IP adresu (IP);
 • identifikacijski broj kolačića;
 • fotografije ili videozapise;
 • snimke telefonskih razgovora ili elektroničke snimke.
Prilikom pružanja određenih usluga, Coface tvrtke također mogu od vas ili od trećih strana primiti informacije koje uključuju:
 • imena stvarnog (stvarnih) vlasnika;
 • informacije vezane uz radni odnos (izvršne funkcije, vlasnički udjeli i životopis);
 • informacije o regulatornim ili drugim istragama ili sudskim postupcima koji se odnose ili su se odnosili na vas.
"Osjetljivi osobni podaci" su osobni podaci koji otkrivaju:
 • rasno ili etničko podrijetlo;
 • politička mišljenja ili članstvo u sindikatu;
 • vjerska ili filozofska uvjerenja;
 • genetske i biometrijske podatke ako se obrađuju u svrhu identifikacije pojedinca;
 • podatke koji se odnose na zdravlje;
 • podatke o seksualnoj orijentaciji;
 • kaznene osude i kažnjiva djela.
Coface tvrtke mogu temeljem zakona Europske unije ili lokalnih zakona od trećih strana koje pružaju usluge i drugih osoba primiti ograničeni broj osjetljivih osobnih podataka, kao podršku aktivnostima dubinske analize koje poduzimaju kako bi udovoljile različitim pravnim i regulatornim zahtjevima koje su dužne ispuniti, na način koji je uvijek razmjeran cilju koji se nastoji postići.
 
Obrada i korištenje osobnih podataka
Coface tvrtke prikupljaju i obrađuju određene osobne podatke radi pružanja svojih usluga i u regulatorne svrhe.
 
U ove svrhe, vaši osobni podaci će se obrađivati temeljem članka 6(1)(b) odnosno 6(1)(c) GDPR-a te u svrhu legitimnih poslovnih interesa Grupe Coface, u smislu članka 6(1)(f) GDPR-a.
 
Za gore navedene svrhe i za potrebe, informiranja i naplate dugova i zastupanja, Coface tvrtke prikupljaju i obrađuju osobne podatke iz različitih izvora, a to su:
 • Usluge: Coface tvrtke mogu prikupljati osobne podatke kroz pružanje svojih usluga.
 • Vanjski izvori: Coface tvrtke mogu primiti osobne podatke iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka ili pružatelji informacijskih usluga.
 • Ostalo: Coface tvrtke mogu također prikupljati osobne podatke iz drugi izvora, na primjer ako se sastanete s predstavnikom Coface tvrtke i zatražite prezentaciju ili ponudu od Coface tvrtke, ili sudjelujete u pregovorima ili u sklapanju ugovora, navedeni ste na popisu radne skupine koji dostavite vi ili treća strana.
Kao što je gore navedeno, Coface tvrtke i njihovi pružatelji usluga mogu obrađivati i koristiti osobne podatke za legitimne poslovne interese Grupe Coface, koji uključuju:
 • provjeru ovlaštenih potpisnika prilikom sklapanja sporazuma;
 • provjeru identiteta osobe radi sklapanja ugovornih dogovora ili sklapanja sporazuma;
 • kontaktiranje pojedinca vezano uz postojeće sporazume ili ugovorne dogovore;
 • izvršavanje obveza u vezi s pruženim uslugama;
 • odgovaranje na zahtjeve za informacijama koje Coface tvrtke primaju od svojih klijenata i/ili relevantnih trećih strana u okviru pružanja usluga;
 • upravljanje i zaštita računa i poslovnih odnosa;
 • zaštitu osobnih podataka;
 • potrebe informiranja i poslovanja;
 • upravljanje rizicima i poštivanje zakonitosti (kao što je osiguravanje usklađenosti sa zakonskim i regulatornim obvezama, osobito vezano uz poznavanje klijenta (KYC), sprječavanje pranja novca i prijevara, ostale potrebne provjere i praćenje klijenata, zahtjevi dubinske analize, poštivanje propisa o sankcijama);
 • usklađenost sa zakonima i propisima te drugim zahtjevima i prihvaćenim obvezama (kao što su između ostalog interne politike); i
 • obavještavanje klijenata o eventualnim izmjenama ili dopunama ugovornih uvjeta i politika.
Osobni podaci koje Coface tvrtke prikupe i obrađuju radi izvršavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza, obrađuju su isključivo u te svrhe, osim ako nije drugačije dopušteno.
 
Razdoblje čuvanja
Vaši osobni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno ili dopušteno u svrhu zbog kojih se prikupljaju, a u svakom slučaju ne duže od isteka zastare pravnih postupaka koji se odnose na postojeće ugovore, produženo za trajanje bilo kojeg parničnog postupka, ili na vremensko razdoblje određeno bilo kojom zakonskom obvezom kojoj podliježu Coface tvrtke. Osobni podaci drugih osoba, uključujući osobni podaci dužnika, obrađivat će se temeljem člancima 6(1)(b), 6(1)(c) i 6(1)(f) GDPR-a i pohranjivat će se za ista razdoblja čuvanja kako je to gore izloženo.
 
Održavanje sigurnosti osobnih podataka
Sigurnost i povjerljivost osobnih podataka Grupa Coface smatra izuzetno važnima.
 
Kao dio Grupe Coface, Coface tvrtke održavaju razumne fizičke, tehničke, elektroničke, proceduralne i organizacijske zaštitne i sigurnosne mjere kako bi osobni podaci bili zaštićeni od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, otkrivanja ili pristupa, bilo da ih obrađuju u Europskoj uniji ili drugdje.
 
Pristup vašim osobnim podacima dopušten je samo zaposlenicima kojima su potrebni u pravne i poslovne svrhe. Zaštita osobnih podataka je sastavni dio Kodeksa ponašanja Coface tvrtki, kao i posebnih internih procedura. Zaposlenici Coface tvrtki izloženi su stegovnim mjerama ako ne poštuju navedene zahtjeve.
 
Otkrivanje osobnih podataka
Vezano uz usluge koje pružaju Coface tvrtke, osobni podaci mogu biti obrađeni, korišteni i preneseni na druge članove Grupe Coface ili na partnere Grupe Coface, uključujući, tamo gdje je to primjenjivo, i izvan Europske unije, kao i na brokere i treće strane, pružatelje usluga Grupi Coface, kao što su usluge IT-a i infrastrukture, korisničke službe, dostave e-pošte, revizije i druge usluge, trećim stranama, stručnjacima i savjetnicima, uključujući pravne savjetnike, porezne savjetnike ili revizore, ili bilo kojoj drugoj osobi ako je to izričito dogovoreno s vama ili kako je to zahtijevano ili dozvoljeno bilo kojim primjenjivim zakonom.
 
Primatelji podataka bit će vezani svim ograničenjima povjerljivosti dogovorenim između Coface tvrtki i njihovih klijentima ili drugih ugovornih strana.
 
Europska komisija priznaje da određene države izvan EEA pružaju odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu sa standardima EEA. Kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite vaših osobnih podataka ako se prenose na primatelje koji se nalaze izvan EU/EEA, Grupa Coface s primateljima sklapa sporazume koji uključuju, prema potrebi, standardne ugovorne klauzule koje je izdala Europska komisija, u skladu s člankom 46(2)(c) GDPR-a. Kopiju takvih ugovora možete dobiti od službenika za zaštitu podataka Grupe Coface.
 
Coface tvrtke mogu također prenositi i otkrivati osobne podatke radi:
 • poštivanja svih važećih zakona uključujući inozemne zakone i propise, odgovaranja na primljene zahtjeve javnih i državnih ili regulatornih tijela i suradnje s tim tijelima, na što su subjekti Grupe Coface obvezani ili su se obvezali na globalnoj razini ili iz drugih pravnih razloga;
 • odgovaranja sudovima i protustranama u sporu i drugim relevantnim stranama temeljem bilo koje vrste sudskog naloga ili postupka u okviru parničnog, kaznenog ili arbitražnog postupka;
 • odgovaranja na zahtjeve za dostavu izvještaja bilo kojeg regulatornog tijela;
 • zaštite prava ili imovine subjekata Grupe Coface i/ili klijenata ili drugih osoba.
Usluge trećih strana
Ova Obavijest o zaštiti osobnih podataka ne odnosi se na prakse zaštite podataka bilo kojih trećih strana ili pružatelja usluga. Grupa Coface se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati odgovorna za navedene prakse.
 
Ostvarivanje vaših prava
Kao pojedinac, na kojeg se odnose osobni podaci, imate pravo, pod uvjetima predviđenim GDPR-om i bilo kojim posebnim zakonom ili propisom, zatražiti pregled, ispravku, ažuriranje, izmjenu, suzbijanje, ograničenje ili brisanje bilo kojeg osobnog podatka prethodno dostavljenog ili zatražiti primanje elektroničke kopije vaših osobnih podataka kako biste ih prenijeli drugom društvu u mjeri u kojoj je vaše pravo na prenosivost podataka predviđeno mjerodavnim zakonom.
 
Sva ova prava možete ostvariti tako da Coface tvrtki pišete na adresu elektroničke pošte: dataprotection-adriatic@coface.com
 
ili na sljedeće adrese:
 
COFACE ADRIATIC d.o.o.              COFACE HRVATSKA d.o.o.
Avenija Dubrovnik 46,                      Avenija Dubrovnik 46,
10000 Zagreb, Hrvatska                  10000 Zagreb, Hrvatska
 
Coface tvrtke odgovorit će na vaš zahtjev u skladu s važećim zakonima.
 
U slučaju bilo kakvih nepravilnosti, sve osobe čije osobne podatke Coface tvrtke obrađuju u skladu s ovoj Obavijesti imati će pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu u skladu s člankom 57(1)(f) GDPR-a.
 
Nadležno nadzorno tijelo je:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefonski broj: +385 1 4609 000.
 
Grupa Coface  je za službenika za zaštitu osobnih podataka imenovala Pascale Bayle. Komunikacija s pojedincima se vrši putem e-adrese: dataprotection-adriatic@coface.com.
 
Voditelji obrade osobnih podataka obrađenih u sve gore spomenute svrhe su Coface tvrtke sa sjedištem na Avenija Dubrovnik 46, 10000 Zagreb, Hrvatska i COFACE, podružnica v Sloveniji, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
 
Korištenje osobnih podataka i obrada za marketinške svrhe
Osobne podatke koje pružate Coface tvrtki, Coface tvrtke može koristiti uz vašu prethodnu suglasnost u svrhu promocije, na primjer za informiranje o novim proizvodima ili proizvodima članova Grupe Coface ili o bilo kojoj promjeni postojećih proizvoda.
 
Vaši osobni podaci neće se prodati trećoj strani za marketinške kampanje bez vašeg prethodnog pristanka. Uz to, imat ćete pravo prigovoriti upotrebi vaših osobnih podataka za marketinške aktivnosti, u bilo kojem trenutku, kontaktirajući kontakt adrese navedene u prethodnom stavku, nakon čega će Grupa Coface odmah prestati i odustati od daljnje upotrebe vaših osobnih podataka u tu svrhu.
 
Možete biti kontaktirani telefonom i/ili e-poštom za ukoliko Grupa Coface radi marketing svojih proizvoda i usluga.
 
Vaši osobni podaci obrađivat će se u marketinške svrhe Grupe Coface temeljem vašeg pristanka dok se isti ne opozove. Vaš je pristanak dobrovoljan i može se opozvati u bilo kojem trenutku, a vi imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka u ove svrhe, nakon čega će Grupa Coface odmah prestati i odustati od svake daljnje upotrebe vaših osobnih podataka u tu svrhu. Svoja prava možete ostvariti slanjem e-pošte na dataprotection-adriatic@coface.com.
 
Odobrenjem da vas Grupa Coface kontaktira telefonom i/ili e-poštom, vaši osobni podaci za kontakt (npr. prezime, ime, spol, adresa, adresa elektroničke pošte, telefonski brojevi, fiksni i mobilni) obrađivat će se u marketinške svrhe Grupe Coface, koji su u legitimnom poslovnom interesu Grupe Coface temeljem članka 6(1)(f) GDPR-a.
 
Sudska nadležnost i prekogranični prijenos
Osobni podaci mogu se prikupljati, koristiti, obrađivati, pohranjivati, otkrivati u bilo kojoj državi, odnosno prenositi u bilo koju državu gdje Grupa Coface ima urede i gdje angažira pružatelje usluga, uključujući Sjedinjene Američke Države. U određenim slučajevima sudovi, tijela kaznenog progona, regulatorne agencije i sigurnosna tijela u tim državama mogu imati zakonsko pravo pristupa vašim osobnim podacima.
 
Ažuriranje ili izmjene ove obavijesti o zaštiti osobnih podataka
Coface tvrtke mogu izmijeniti ovu Obavijest o zaštiti osobnih podataka. Datum posljednjega ažuriranja naveden na početku ove Obavijesti odnosi se na datum zadnje izmjene i/ili ažuriranja ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka.
 
Eventualne izmjene ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka stupaju na snagu danom kada Coface tvrtke postave revidiranu Obavijest o zaštiti osobnih podataka na internetu. Pružanjem osobnih podataka nakon eventualnih izmjena Obavijesti o zaštiti osobnih podataka prihvaćate izmijenjene i/ili ažurirane uvjete ove Obavijesti.
Vrh
 • Croatian
 • English