hrv-HR

GDPR informacije

OPĆE INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PREMA COFACE-u

Tvrtke Coface, u skladu s poslovnim aktivnostima, obrađuju osobne podatke u smislu članka 4. Stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i ukidanja Direktive 95/46/EC (u daljnjem tekstu „GDPR“). Podaci se obrađuju u svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa koje traže tvrtke Coface, u vezi s njihovim osiguranjem, poslovnim informacijama i aktivnostima naplate potraživanja. U tu svrhu Coface tvrtke mogu obrađivati sljedeće osobne podatke:
 • podatke o pojedincima koji obavljaju poslovnu djelatnost,
 • podaci o pojedincima koji predstavljaju gospodarske subjekte, objavljenim u javnim registrima;
 • podaci o pojedincima koji su kontakt osobe poduzeća u vezi s njihovom profesionalnom funkcijom
 

TKO JE KONTROLOR OSOBNIH PODATAKA?

Ovisno o svrsi za koju obrađujemo podatke, kontrolor osobnih podataka bit će jedna ili više tvrtki Grupe Coface: Coface Adriatic d.o.o., u daljnjem tekstu  "Coface Adriatic".
 
Adresa: Avenija Dubrovnik 46, 10000 Zagreb
Email: dataprotection-adriatic@coface.com
 
 

ZAŠTO PROCESIRAMO OSOBNE PODATKE/ ŠTO JE SVRHA OBRADE PODATAKA?

Coface Adriatic obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:
 • sklapanja i izvršenja ugovora s kupcima i ugovornim stranama
 • procjene vjerodostojnosti poslovnih subjekata, uključujući izradu izvještaja i dijeljenja tih izvještaja s našim klijentima; u tu svrhu, Coface Adriatic obrađuje osobne podatke pojedinaca koji objavljuju poslovnu djelatnost i fizičke osobe koje predstavljaju poslovne subjekte, a čiji su podaci objavljeni u javnim registrima. Podaci potječu (a) iz javnih registara kao što je Trgovači registra i (b) izravno od dotičnih poduzeća;
 • osiguranje potraživanja - u tu svrhu Coface Adriatic obrađuje osobne podatke dužnika naših klijenata. Podatke pružaju naši klijenti.
 • ispunjavanja zakonskih obveza kao što je sprečavanje pranja novca i suzbijanje financiranja terorizma, u svezi s obvezama prema austrijskom zakonu protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma, npr.Zakon o sprečavanju pranja novca na financijskim tržištima i druge zakonske odredbe kojima se Coface-u nameće obveza registriranja ili prijavljivanja određenih događaja i obrade osobnih podataka u tu svrhu
 • marketinške svrhe
 

KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I KAKO IH PRIKUPLJAMO?

Coface Adriatic obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • podatke o registraciji i identifikaciji pojedinaca koji obavljaju poslovnu djelatnost koja potječe izravno od poduzetnika ili javnih registara, a koje prikupljamo u vezi s aktivnostima osiguranja potraživanja, poslovnih informacija ili naplate potraživanja;
 • financijske podatke poduzeća koje potječu izravno od poduzeća ili poduzetnika tih poduzeća, a koja su prikupljena u vezi s aktivnostima osiguranja potraživanja, poslovnih informacija ili naplati potraživanja. Financijski podaci mogu uključivati pokazatelje kreditnog rejtinga i ekonomske održivosti koji se izračunavaju automatski na temelju drugih informacija koje posjedujemo o dotičnom poslovnom subjektu;
 • kontaktne podatke o poduzećima i njihovim zaposlenicima, podrijetlom izravno od tih osoba ili poduzeća, koje smo prikupili u vezi s našim aktivnostima osiguranja potraživanja i naplate;
 • podaci o pojedincima koji predstavljaju poslovne subjekte, objavljenim u javnim registrima
 

UZIMA LI SE U OBZIR AUTOMATSKO DONOŠENJE ODLUKA, UKLJUČUJUĆI  PROFILIRANJE?

Obavještavamo Vas da su osobni podaci poduzetnika uključeni u ekonomski informacijski sustav tvtke Coface podložni automatskoj procjeni (profiliranju) za potrebe procjene rizika plaćanja u skladu s čl.22 GDPR-a. Obrada podataka provodi se u svrhu koja proizlazi iz opravdanih interesa tvrtke Coface i primatelja podataka. Svaka osoba čiji se podaci obrađuju na taj način ima pravo pravo prigovora na tu obradu.
 
 

TKO SU PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA?

Osobni podaci za koje je Coface Adriatic kontrolor mogu biti dostupni:
 • našim klijentima, u obliku izvještaja, u opravdane svrhe onih subjekata koji se odnose na provjeru poduzeća;
 • druge tvrtke iz Grupe Coface, uključujući Coface Adriatic i inozemne tvrtke, u opravdane svrhe vezane uz potok podataka unutar grupe poduzetnika.
 

KOJI JE VREMENSKI PERIOD OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Coface će zadržati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno ili dopušteno u svrhu za koju je dobiven. Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja čuvanja uključuju:
 
(i) duljina vremena koju Coface ima u stalnom odnosu s klijentom i pružanju usluge
(ii) ukoliko postoji zakonska obveza koja se odnosi na Coface; i
(iii) ukoliko je zadržavanje preporučljivo u vidu našeg pravnog položaja (kao što je u odnosu na primjenjive zastare, parnične ili regulatorne istrage).
 
 

PODACI POJEDINCA PRAVA I SREDSTVA NJIHOVOG IZVRŠENJA

Sve osobe čije podatke obrađuje Coface Adriatic (osobni podaci) imaju pravo zahtijevati pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade takvih podataka, pravo na prigovor na obradu (u opravdanim slučajevima u GDPR-u) i pravo na podnošenje pritužbi nadzornom tijelu. Osobe kojima se osobni podaci pobrađuju u marketinške svrhe imaju pravo na prigovor.
 
Ako se obrada temelji na pristanku na obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha, imate pravo u bilo kojem trenutku povući pristanak, bez utjecaja na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njegovog povlačenja.
 
 

KONTAKT PODACI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sva pitanja koja se osnode na obradu osobnih podataka od strane Coface Adriatic potrebno je uputiti:
Na email: dataprotection-adriatic@coface.com.
 
 

ZAHTJEV ZA IDENTIFIKACIJU OSOBE

Prilikom proslijeđivanja bilo kojih podataka koji sadrže osobne podatke, Coface Adriatic može takve informacije proslijediti samo nositelju podataka (ili njegovom zakonskom zastupniku). Stoga Coface Adriatic zahtijeva da se dostave informacije i dokumenti kako bi se u dovoljnoj mjeri identificirala osoba s podacima prije slanja takvih podataka.

Češta pitanja o GDPR-u

Uredba o općoj zaštiti osobnih podataka Eu-a (GDPR) zamjenjuje Direktivu o zaštiti podataka 95/46/EC i osmišljena je kako bi uskladila zakone o privatnosti podataka diljem Europe, kako bi zaštitila i osnažila privatnost podataka svih građana Eu-a i preoblikovala način na koji organizacije pristupaju privatnosti podataka u regiji.
 
Na ovoj ćete stranici pronaći odgovore na često postavljena pitanja, prateću dokumentaciju, poveznice do vanjskih korisnika i podatke za kontakt ako trebate dodatne informacije o GDPR-u.

Što je GDPR?

GDPR će zamijeniti dosadašnju Direktivu o zaštiti podataka 95/46/EC i izravno će se primjenjivati u svim državama članicama EU-e i Europskog gospodarskog prostora.

 

GDPR će značajno promijeniti regulatorni okvir EU-e za zaštitu podataka, postavlja strože zahtjeve, dopire do više tvrtki i nameće potencijalno veće kazne. Na primjer, tvrtke će morati:

 • provesti programske mjere kako bi se osigurala i aktivno prikazala usklađenost
 • provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu prava pojedinaca pri izradi sustava i obrade podataka
 • provesti procjenu učinka zaštite podataka o visokorizičnim aktivnostima  obrade
 • uvesti privatnost prema dizajnu i prema zadanim postavkama
 • provesti prijavu kršenja podataka

Kako se Coface priprema za GDPR?

Coface je posvećen zaštiti osobnih podataka koje prikupljamo i obrađuje, uz stroge politike, kontrole i nadzor usklađenosti kako bismo osigurali da se podaci čuvaju i koriste na odgovarajući način.

 

Coface je osnovao GDPR program za cijelu tvrtku, s ključnim izvršnim sponzorstvom, koji uključuje sve podružnice i partnere. Obrada osobnih podataka koja uključuje podatke pojedinca u EU pregledane su, uključujući aplikacije i baze podataka, politike, procese i procedure kako bi se osiguralo da naši zaposlenici, partneri i dobavljači obrađuju osobne podatke u skladu s GDPR zahtjevima.

 

Coface osnažuje mrežu službenika po zemljama i Group Compliance tim kako bi osigurao održivu usklađenost s napretkom GDPR-a.

Kako će to utjecati na mene kao Coface klijenta?

GDPR se ne odnosi samo na organizacije unutar EU, već će se primjenjivati i na organizacije koje se nalaze izvan EU-a ako nude robu ili usluge ili prate ponašanje subjekata podataka EU-a. Primjenjuje se na sva poduzeća koja obrađuju i čuvaju osobne podatke subjekata koji borave u EU, bez obzira na lokaciju tvrtke.

 

GDPR može zahtijevati ažuriranje određenih odredbi o zaštiti privatnosti podataka u ugovorima kako bi se prilagodile promjenama vezanim uz GDPR. Ako su potrebne izmjene u vašoj dokumentaciji, kontaktirati ćemo Vas kako bismo Vam omogućili nove uvjete ili obavijesti o privatnosti koje su potrebne.

Klijent sam Coface-a izvan EU. Kako će se to na mene odnositi?

Teritorijalni opseg primjene GDPR-a je širi i može se primjenjivati na organizacije koje nemaju sjedište u EU, ali nude proizvode ili usluge pojedincima u EU i/ili prate ponašanja pojedinaca u EU-u. Coface pregledava sve svoje aktivnosti obrade koje uključuju pojedince u EU kako bi utvrdio primjenjuje li se širi teritorijalni opseg. Ako je primjenjivo, Coface će poduzeti potrebne radnje, koje mogu uključivati ažuriranje Uvjeta poslovanja u skladu s  promjenama koje zahtjeva GDPR.

Postoji li uvid u obavijest o privatnosti?

Kroz sve naše police i procedure radimo i ažuriramo sve potrebno radi usklađivanja s GDPR-om.

 

Obavijest o privatnosti tvrtke Coface uskoro će bit dostupna za preuzimanje klikom na link u nastavku.

Ima li potrebe za "izričitom" ili "nedvosmislenom" suglasnosti - koja je razlika?

Izričit pristanak potreban je samo za obradu osjetljivih osobnih podataka - u tom kontekstu  neće biti dovoljno ništa osim "opt in". Međutim, za neosjetljive podatke dovoljan je "nedvosmislen" pristanak. Pristanak mora biti jasan i razlikovati se od drugih pitanja, dostupan u razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći jasan i jednostavan jezik.

Mogu li ažurirati podatke koji su uključeni sukladno odredbama GDPR-u?

Aktivno smo pregledali dokumentaciju naših klijenata zbog GDPR-a i po potrebi stupili u kontakt s klijentima. Izradili smo Obavijets o privatnosti, koja će uskoro biti dostupna za preuzimanje klikom na link u nastavku, kako bismo informirali pojedince o njihovim pravim a i kako Coface obrađuje osobne podatke u pružanju usluga.

Preuzimanja i kontakt

Važni dokumenti o GDPR-u za coface klijente

Coface Obavijest o privatnosti (lipanj 2018.): download.
 
 

Korisne informacije o GDPR-u

Europska komisija:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
 
Uredba o općoj zaštiti podataka u EU (puni tekst):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
 
 

Kontaktirajte nas

 • Ako imate dodatne upite o implementaciji GDPR-a, možete kontaktirati:
 • vašeg Coface managera za odnose s klijentima; ili
 • e-mailom na: dataprotection-adriatic@coface.com
 • na adresu: Coface Adriatic d.o.o., Avenija Dubrovnik 46, 10000 Zagreb
 • nadležno Nadzorno tijelo Opće uredbe o zaštiti podataka: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 46, 10000 Zagreb, azop@azop.hr
Vrh
 • Croatian
 • English